Frågor från Fysik Lpo (gråa boken) materia sid.19-22

1, Vad menas med materia?
Materia är från latin och betyder ämne.

2, Ge ett par exempel på sådant som inte är materia.
Värme,och ljuset som stearin ljuset visar.

3, Vilket ord andvänder du till vardags för massa?
Vikt.

4,Gem exempel på några vanliga vågar.
Brevvåg, badrumsvåg,balansvåg husållsvåg och balansvåg.

5,
a,1,2 kg=120 g
b,3,6kg=360 g
c,13,06=1306 g
d,420 g=4,2 kg
e,82 g=0,82 kg
f,9400g=94 kg

6,
a,150 mg=0,150 kg
b,0,15 g=0,0015 kg
c,15 g = 15000 mg
d,1,5g = 1500 mg
e, 650 mg =6,5 g
f, 65 mg= 6,5 g

7, En balans våg är i jämvikt när ett föremål ligger på den ena vågskålen och den andra belastas med dessa vikter,1 st 200g-vikt och 1 st 100 g-vikt.
1 kg +1 kg + 200 g + 100 g=2,3 kg = 2300 g

8,Till en viss balansvåg hör följande uppsättning vikter: 1 gram 1st 10 gram 1 st 100 g 1 st
2g 2st 20 g 2 st 200g 2st 5g 1st 50g 1st 500g 1st
50g +10g +5g +2g +2g =69 g

9,Du har en påse med några tusentals likadana skruva. Du vill veta ungefär hur många skruvar det finns i påsen,men tycker att det är för tidsödande att räkna dem,Hur kan du göra?
Man kan ta 10 skruvar och räkna ut massan sen så dividerar man svaret med tio sen lägger man alla skruvar och mäter och sen dividerar man svaret av en skruv så får du veta hur många skruvar du har.

10,Räkna upp några vanliga mätinstrument för längd mätning
Tummstock,mikrometer,mönsterdjupsmätare,stållinjal,skjutmått,måttband.

11,Du ska noggrant mäta diametern på en rund stav som är cirka 10 mm tjock.Ange två lämpligamätinstrument.
skjutmått och mikrometer.

12,
1,4 m=140 cm    3,2 m= 3200 mm    0,65 m=65 cm


13,Mät klassrumets längd och bredd,Beräkna sedan golvets area.
Det går inte jag är hemma!!!!

14,Rummet som avbildats på sid 5 ska tapeteras.Hur stor area ska tapeteras om fönster och dörr tillsammans har arean 4,5 m2?
Svar:61,5 m2 ska tapeteras.


16, 1 dm3 = 1000 cm3      1 dm3= 1 liter     1 liter = 1000 cm3


17, a På en bägare står 100 cm3. Hur många ml rymmer den?
100 ml

b,På en dunk står 2500 ml,Hur många liter rymmer den?
2,5 liter

18,Hur stor volym har en skokartongg som är 30 cm lång, 15 cm bredd och 12 cm hög?
5400 cm3

19,Under ett fysiklaboratoriumska du mäta upp 30 cm3 vatten.Vad kan du då använd?
Man kan använda mätglas.

20, Hur kan man ta reda på volymen av en vatten droppe från en kran som står och droppar?
Mät 100 droppar och kolla volymen sen dividerar du det på hundra och får se vad en droppe har för volym.

21,Du ska noggrant mäta upp en vätska i ett mätglas. Du har att välja mellan två mätglas som rymer lika mycket. Det ena är högre och smalare än det andra,Vilket ska man välja?Förklara.
Man ska ta den som är smalare den visar mer exakt för dens mäts sträkor är längre från varandra då ser man bättre.

22,Du har en oregelbunden formad sten som är ungefär lika stor som en sockerbit.Beskriv hur du kan gå till väga för att bestämma stenens volym.
Man kan ta 100 ml vatten i en bägare sen lägger man ner stenen i bägaren och ser hur mycket det ökar då tar man den siffran som ökat och subtraherar med 100 cl då får man stenens volym.


23, Beskriv hur du kan göra för att bestämma volymen av en oregelbundet formad sten som väger 2 kg.
Man tar plast karton och fyller med vatten sen lägger man kartongen i något större bunke och lägger stennen i kartongen och mäter det som rinner ut från kartongen.

24,Vad heter den minsta delen i ett grundämne?
Atom
Vad betyder ordet?
odelbar(För att man kan inte dela en atom)

25,Vad menas med ett grund ämne?
Ett grund ämne består bara av en sorts ämne.

26,Ge ett par exempel på grund ämnen.
guld,koppar och järn.

27,Vad kallas sammansatta ämnen med ett annat namn?
Kemiska föreningar

Ge ett par exempel på sådana ämnen.
vatten,plast,trä och glas

28,Vad består en kväve molekyl av?
två kväve atomer.

Vad består en vatten molekyl av?
två väte atomer och en syre atom.

29,I vilka tre former kan de flesta ämnen förekomma?
fast,flytande och gas former

30,Ge exempel på ett ämne som du träffat på alla tre formerna.
Vatten

31,Vad händer med de flästa ämnen när de värms upp så mycket att molekylerna frigör sig från varandra?
De smälter

I vilken form är ett ämne där molekylerna sitter på bestämda platser?
I fast form

32, Vatten har kok punkt på 100 grader
Vatten har frys punkt på 0 grader
Is har smält punkten på 0 grader

33,Stryk under de ämnen som är flytande vid 800 grader.
Aluminium,zink,tenn och bly.

34,Vad finns i bubblorna när vattnet kokar?
De är fyllda med vatten ånga.

35,Vad händer med luften när den kyls ner till cirka -190 grader?
Det blir flytande.

36,Vad menas med att vatten ångan kondenseras?
Det betyder att den går från gas form till flytande form.

37,Hur försvinner vattnet från blöta plagg när man hänger dem till tork?
De avdunstar från kläderna.

38,Beskriv hur moln bildas.
Vatten ånga som finns i luften stiger och avkyls och blir vatten droppar då blir det moln.

39,Vad är det som gör att vatten kan bilda droppar?
Det är starka krafter som håller molekyler som gör att man kan få droppar.

Detta fenomen uppträder i många sammanhang. Ge exempel när det är till nackdel.
När man tvättar ytspänningen hindrar tvätta i porerna.


40,Om du doppar ett hörn av en sockerbit i kaffe så sugs kaffet upp i socker biten

a,Vad beror detta på?
kapillärverkan

b,Ge exempel  på var detta förekomer i naturen.
Växterna suger upp vatten och näring genom smala kanaler genom rötter och stijältar.

41,Vad menas med densitet i ett ämne?
Densitet anger hur mycket en kubik centimeter av ämnet

42,RSS 2.0