Frågor från Fysik Lpo (gråa boken) Tryck sid. 79-82

144, I vår vardag träffar vi på ordet tryck i många sammanhang. Ge några exempel.
I vatten ledningar och när man pumpar bil döck samt när man pratar om vädret. Då pratar man ofta om låg tryck och hög tryck.

145,Enheten 1 N/m2 har också ett annat namn. Vilket?............Som förkortas..............
Det är pascal. och det förkortas (pa)

146,En låda ligger på ett bord.Lådans botten area är 100 cm2,Lådans massa är 5 kg.

a, Hur stor kraft belastarlådan bordet?
50 N

b,Skriv upp en formel för att beräkna lådans tryck på bordsytan.
Tryck = kraften/arean

c,Hur stor blir trycket (i N/cm2) på bordsytan?
0,5 N/cm2

d,Hur stort blir trycket i pascal?
5000 pa

147,Du ska rädda en nödställd som hamnat i en isvak.Beslriv hur du ska göra.Skriv också varför man ska göra på det sättet.
Man ska ta en pine/rep sen ska man ligga på isen  och man ska ckicka pinnen till personen i isvaken och sedan drar man upp personen när man ligger ner på isen. Man gör så för att trycket minskar när man ligger på isen för då är trycket uttspritt på en större area.

148,Tina mätte tyngden av en bägare som var helt fylld med vatten.Tyngden var 6 N. Bägaren tom hade massan 0,1 kg. Hur stor volym rymde bägaren.
0,5 liter

149,En person väger 80 kg.

a,Hur stor är personens tyngd?
800 N

b,Personen står på ett par skidor på snön.Med hur stor kraft påverkar skidorna snön?
800 N

c,Hur stort blir trycket mot snön om skidorna tillsammans har arean 0,4 m2?
800/0,4=2000 pa

150,Ett bord med tre ben väger 25 kg. Undersidan på varje ben har arean 5 cm2.En låda som väger 35 kg står mitt på bordet.

a, Med hur stor kraft trycker varje ben mot golvet?
20 kg (200 N)

b,Hur stort blir trycket mot golvet från ett ben?
40 N/cm2

151,Sussie väger 60 kg. Hon har på sig skor med höga,spetsiga klackar. Aren som trycker mot golvet från varje klack är endast 1cm2.

a, hur stort blir trycket mot golvet om hela hennes tyngd vilar på de båda klackarna?
600/2=300 N

b,Sussie dansar med Anders som har vanliga lågskor.Var och en av hanns klackar har arean 40 cm2,Under dansen vilar han då och då med hela sin tyngd på klackarna. Hur mycket måste han väga om han ska utsätta parkettgolvet för lika stor påfrestning som sussie gör, när hon trampar med båda sina klackar på golvet?
2400 kg

152,Trycket under en vattenyta orsakas av det vatten som finns ovanfö.Ju djupareman kommer,desto större blir trycket.

a,Med hur mycket tryck ökar det med varje meter?
10 kpa

b,Med vilket tryck (i pascal)på verkar vattnet en dykare som befinner sig på 55 m djup?
550 000 pa

153, Trycket i en vätska beror på djupet.Vilken egenskap hos vätskan avgör hur stort trycket blir på ett visst djup?
Vätskans densitet
Filmen om Grundämnen och Atomer (Anteckningar)

Rena ämnen
Materia som består av en enda sorts molekyler.T.e.x salt är ett rentämne.

Grundämne
Ämne som inte kan delas. Det finns 100 olika Grundämnen.T.e.x vi människor är grund ämne samt Silver och Järn

Atomos
För det grekiska ordet för "de som inte kan delas"

Atom
Grundenhet som inte går att dela

Daltons model av atomen
Alla ämnen består av atomer som kan kombineras med varandra på olika sätt. Atomer av samma ämne ser exakt likadan ut. Atomer av två eller flera olika ämnen kan sättas ihop och bilda nya ämnen.

Rutherford atom model
Laddade positiva partiklar går igenom guld. Han såg också att kärnan i gludet är positivt laddad.

Bohrs Atommodel
Elektronerna snurrar runt atomens kärna.

Elektron moln är Elektroner som snurrar som moln runt atom kärnan.

Kemiska betäckningar
Kemiska ämnen betecknas med en eller två bokstäver från ämnets latinska namn.

Svavel = S (sulfur)

koppar = Cu (cuprum)

Bly = pb (plumbum)

Kemiska formler
Cu+S+O=CUSO4= koparsulfat

H =Hydrogen O = Syre

H2O =Vatten

Siffran i bokstavens nederkant visar antalet atomer i grundämnet.

H2SO4 = Svavelsyra.
Filmen om materiens faser (Anteckningar)

Vattnet kan vara i ånga,fast och gas form man kan även såga och åka på is.Vatten kan också vara plasma men det finns andra saker som kan bli plasma.Fasta ämnen har volym och form.när det är fast form är molekylerna bundna med varandra och alla fasta ämnen är byggda av molekyler. Och de här molekylerna vibrerar lite men de kan inte lämna stenen.Snön kallas för kristaller men de har olika utseende beroende på hur molekylerna sitter så det finns inte en endaste snö flinga som liknar den andra.Vätskor har ingen speciel form. I vättskan kan molekyler röra sig fritt om det inte rör sig blir det segt och det kallas viskositet. Gaser har ingen bestämd form och ingen bestämd volym.Man kan komprimera alltså pressa ihop något och det kkan man göra med gas. Men gasen kan också expandera det betyder sprida ut sig.Komprimera är motsatsen till expandera.Desto varmare en gas e desto snabbare rör sig molekylerna och om det rör sig snabbare tar det mer plats.

Boyles lag
Boyles lag säger att trycket hos en gas är omvänt proportionellt till temperaturen. Om man ökar det ena minskar det andra.

Guy-Lussacs lag
Guy-Lussas lag säger att volymen och temperatur är direkt proportionella till varandra. Han var en frasnman.
När man lägger en balong i kylen blir den mindre och när det är varmt blir den större för att molekylerna rör på sig.


Materians fjärde fas heter plasma.I rumden vinns mycket plasma som tex i solen.Plasma är ett energirikt tillstånd där molekyler och atomer börjar att lösas upp. Det sker vid ungefär vid 1 000 000 grader.Vattnet kan ändra sig för att den har olika energi.När en fast form går till vätska kallar man det att det smälter.Vatten har sin smält punkt på 0 grader.När något går till gas kallar man det förångning.


Filmen om värme (lite fakta om värme)

Mörk färg tar åt sig mer värme än ljusa föremål.Vi människor har dålig isolering i kroppen det betyder att vi släpper ut värme.När jorden tar åt sig värme så skickar den iväg värme också, Det gör att det blir bra balans. Vi människor har förstört våran miljö med bilar och giftiga gaser och när vatten absprberas så förstör den också ozonskiktet. Värme är när molekyler rör på sig detso snabbare molekylerna rör på sig så blir det varmare.

RSS 2.0